Play video
1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Valärenden
4. Svar på motion om visselblåsarfunktion
5. Återremiss av taxa för renhållning
6. Budget och verksamhetsplan
7. Höglandets samordningsförbund
8. Riktlinjer för serveringstillstånd
9. Upphävande av beslut
10. Medborgarförslag
11. Motion
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017