1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Valärenden
4. Svar på motion om visselblåsarfunktion
5. Återremiss av taxa för renhållning
6. Budget och verksamhetsplan
7. Höglandets samordningsförbund
8. Riktlinjer för serveringstillstånd
9. Upphävande av beslut
10. Medborgarförslag
11. Motion
Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017

Inga videor

Kommunfullmäktige 20 januari 2020
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 20 januari 2020, klockan 18:30.