Play video
Mötet öppnas
1. Närvaro
2. Val av justerare samt tid och plats
3. Meddelanden
4. Informationsärenden - Överförmyndarnämnden - Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef
5. Fråga om jäv för kommunal revisor
6. Fastställande av förändrad ärendelista i kommunfullmäktige enligt kommunallagen
7. Anmälan av medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga elljusspår
8. Val av representant i Emåförbundet 2019-2022
9. Val av representant i Lagans vattenråd 2019-2022
10. Svar på medborgarförslag om att anlägga discgolfbana i Sävsjö kommun
11. Svar på medborgarförslag om policy för återvändare
12. Svar på medborgarförslag om skrotbilsamnesti
13. Svar på motion från moderata fullmäktigegruppen om kameraövervakning av ristippar i Sävsjö kommun
14. Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet 2019 samt godkännande av förskott på partistöd för år 2020
15. Redovisning av partistöd för Sverigedemokraterna 2019 samt godkännande av förskott på partistöd för år 2020
16. Förslag till ombyggnation av Sävsjö Skyttecenter - Information Bert Runesson
17. Utökning kommunal borgen Sävsjö Skyttecenter
18. Principbeslut gällande taxor för 2020 - Marie Hogmalm, Ekonomichef
Ny motion - Erbjudande av särskilt boende
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017