- Möte öppnas -
1. Närvaro
2. Val av justerare samt tid och plats
3. Godkännande av ärendelista
4. Informationsärenden
- Slutrapport nyanländas lärande - Lina Hultman, rektor, Aleholm - Jane Wågman, utvecklingschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
- Redovisning av effektiviseringsuppdrag - Jan Holmqvist, kommunchef
- Allmän politisk debatt -
Inledningsanförande - Stefan Gustafsson (KD)
- Christer Sjögren (S)
- Christer Sandström (C)
- Gunnel Svensson (M)
- Lars Helgesson (SD)
- Björn Jönsson (V)
- Ordet fritt -
5. Valärende
6. Anmälan av motioner och medborgarförslag
7. Svar på motion (M) - förutsättningar för ideella föreningar
8. Svar på medborgarförslag om att ta bort snövallar vid garageinfarter
9. Förslag till ändrade budgetramar med anledning av beslut om förändrad kostnadsutjämning
10. Ansökan om utökad investeringsbudget 2020 kultur- och fritidsnämnden
11. Utökade kostnader för svenskt kött
12. Bro över Toftaån vid Femtinge
13. Upprustning av lägenheter Ljungagårdsvägen, Stockaryd
14. Taxor för myndighetsnämndens verksamhet 2020
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017
Information