- Mötet öppnas
1. Närvaro
2. Val av justerare samt tid och plats.
Information om Emåförbundet - Ilan Leshem, Anders Gustafsson
- Valärenden
5. Fråga om jäv för kommunal revisor
6. Överenskommelse om fastighetsreglering Eksjöhovgård 7:1 och Brädan 2.
7. Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
8. Svar på medborgarförslag om belysning vid Eksjöhofgårdssjön.
9. Svar på medborgarförslag om farthinder på Östra Esplanaden mot Hägneskolan.
10. Svar på medborgarförslag att om att trädgårdskärl ska ingå i taxan.
11. Fastställande av plan för suicidprevention för Sävsjö kommun.
12. Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet
13. Tillståndsgivning enligt nya tobakslagen.
14. Upprustning av delar av vägarna i Vallsjöområdet
15. Områdesbestämmelser för riksintresset Vallsjö vid Vallsjö gamla kyrka.
16. Anhållan om investeringsmedel till informations- och kommunikationsutrustning, IKT.
17-20. Redovisning av partistöd för 2018 samt godkännande av förskott på partistöd 2019 Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerns kommunkrets samt Vänsterpartiet.
21. Begäran om förlängd disponering av integrationsfonden
- Motioner
- Medborgarförslag
Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017

Inga videor

Kommunfullmäktige 20 januari 2020
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 20 januari 2020, klockan 18:30.