- Mötet öppnas -
1. Närvaro
3. Godkännande av ärendelista
2. Val av justerare samt tid och plats
3. Godkännande av ärendelista
4. Informationsärenden - Information med anledninga av Coronaviruset - Jan Holmqvist, kommunchef
5. Anmälan av motioner och medborgarförslag
6. Lekmannarevisorer till bolag inom kommunkoncernen, Komstad Kvarnsamt kommunens stiftelser
7. Budgetdirektiv verksamhetsåret 2021-2023
8. Revidering av utvecklingsstrategi 2020-2026
9. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
10. Ristippar
11. Beslut om förslag till delegering av beslutanderätt avseende ägardirektiv och pandemiplan
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017
Information