Play video
Mötet öppnas
1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Valärenden
5. Svar på medborgarförslag aktieägartillskott till Sävebo AB.
6. Svar på medborgarförslag avkastningskrav i ägardirektiv för kommunala bolag
7. Svar på medborgarförslag om belysning vid Mejensjö.
8. Svar på medborgarförslag om badbryggor vid Slättsjön, Vrigstad.
9. Förlängning av giltighetstid för biblioteksplan
10. Reviderad förbundsordning Höglandsförbundet.
11. Förslag till äldreboende Sävsjö tätort
12. Revidering av ”Reglemente med bestämmelser om ersättningar för Sävsjö kommuns förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022”
13. Interpellation angående ökat inflytande över IT i den kommunala verksamheten.
Nyinkomna medborgarförslag
Ny motion
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017