Mötet öppnas
1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Valärenden
5. Svar på medborgarförslag aktieägartillskott till Sävebo AB.
6. Svar på medborgarförslag avkastningskrav i ägardirektiv för kommunala bolag
7. Svar på medborgarförslag om belysning vid Mejensjö.
8. Svar på medborgarförslag om badbryggor vid Slättsjön, Vrigstad.
9. Förlängning av giltighetstid för biblioteksplan
10. Reviderad förbundsordning Höglandsförbundet.
11. Förslag till äldreboende Sävsjö tätort
12. Revidering av ”Reglemente med bestämmelser om ersättningar för Sävsjö kommuns förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022”
13. Interpellation angående ökat inflytande över IT i den kommunala verksamheten.
Nyinkomna medborgarförslag
Ny motion
Kommande sändningar
Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017

Inga videor

Kommunfullmäktige 20 januari 2020
Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 20 januari 2020, klockan 18:30.